Workshop „Theater. Oma, Opa – Enkel“ | „Teatr. Babcia, dziadek – wnuk”

Der Theater-Workshop „Oma, Opa – Enkel“ konzentriert sich auf die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit zwischen der ältesten und der jüngsten Generation und die Zusammenarbeit zwischen ihnen. Die Workshopleiter werden versuchen eine kurze theatralische Präsentation auf der Grundlage eines Dialogs entstehen zu lassen. Diese theatralische Präsentation basiert auf die Lebensereignisse und den Erfahrungsaustausch von Senioren und Kindern. Die Leiter werden die Grundsätze des Gemeinschaftstheaters verwenden. Auch einer der Zwecke der Schöpfer wird Generationen über Generationen-Wahrnehmung der uns umgebenden Welt zu bereichern. Ziel ist es ebenfalls den Blick zu öffnen für die gegenseitige unterschiedliche Wahrnehmung der Generationen und ein Stück weit Vorurteile abzubauen.

Warsztaty teatralne „Babcia, dziadek – wnuk” skupiają się na poprawie umiejętności komunikacji między najstarszym i najmłodszym pokoleniem i współpracy między nimi. Lider warsztatów będzie starał się stworzyć krótkie przedstawienie teatralne na podstawie przeprowadzonych dyskusji. Spektakl oparty jest na wydarzeniach z życia i doświadczeniach osób starszych i dzieci. Liderzy warsztatów będą posługiwać się zasadami Teatru Wspólnoty. Jednym z celów twórców będzie również wzbogacenie współczesnego pokolenia o doświadczenia innych pokoleń w kwestii percepcji otaczającego świata. Celem jest również spojrzenie prowadzące do otwarcia się na różnice w postrzeganiu odmiennych pokoleń, a co za tym idzie – przełamywania stereotypów.

In dem Workshop können bis zu zehn Personen teilnehmen. Der Workshop ist für Senioren über 50 Jahre und Kinder von 7 bis 15 Jahren bestimmt. Der Workshop ist geeignet für Kinder mit körperlichen oder geistigen Behinderungen. Fünf Senioren und fünf Kinder sollten eine ideale Gruppe von Teilnehmern darstellen.
Das wichtigste Ergebnis des Workshops wird eine 15-20 Minuten theatralische Präsentation sein, die die Ansichten der verschiedenen Generationen, ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten präsentiert. Die Teilnehmer des Workshops werden theatralischen Dialog zwischen den Generationen erzählen auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen ihrer Theater-Workshop-Leiter.

Warsztaty mogą pomieścić do dziesięciu osób. Są one przeznaczone dla seniorów powyżej 50 lat i dzieci w wieku od 7 do 15 lat, niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo. Pięciu seniorów i pięcioro dzieci byłaby idealna grupą.
Owocem warsztatów będzie 15-20 minutowe przedstawienie teatralne, które prezentuje poglądy różnych pokoleń, ich różnice i podobieństwa. Uczestnicy warsztatów będą próbowali stworzyć swoją opowieść w ramach teatralnego dialogu między pokoleniami na podstawie wcześniejszych doświadczeń scenicznych osób prowadzących