Kulturrozwójplanung

Wyciąg z Konstytucji Słubfurtu | Aus dem Słubfurter Grundgesetz:

Artikel | Artykuł 29

  1. Kunst und Kultur sind Stadtziel. | Sztuka i kultura są celem miasta Słubfurtu.
  2. Die Freiheit der Kunst ist unantastbar. | Wolność sztuki jest nienaruszalna.
  3. Die Stadt Słubfurt basiert auf dem Grundsatz einer Künstlergesellschaft, der geschützt werden muss. | Miasto Słubfurt opiera się na zasadzie społeczeństwa artystycznego, która podlega ochronie.

Kulturrozwójplanung 2010:

Słubfurt ist eine Stadt, in der die BürgerInnen aus Słub und aus Furt gemeinsam regieren und darüber entscheiden, wie sie sich entwickelt. Wir Słubfurter sind stolz auf unsere Kultur, denn sie ist “made in Słubfurt”, wo Słubfurt drauf steht, ist auch Słubfurt drin. Auf unserem diesjährigen Stadtfest wollen wir uns nun fragen, was das Besondere ist an Słubfurt. Denn NOWA AMERIKA – wie sich unsere gesamte deutsch-polnische Grenzregion seit März 2010 nennt, sucht seine Kulturhauptstadt. Wird es New Szczettin? Wird es Zgörzelic oder Musknica? Zeigen wir den BürgerInnen von NOWA AMERIKA, warum Słubfurt Kulturhauptstadt sein wird!

Słubfurt jest miastem, w którym obywatele i obywatelki ze Słubu z Furtu razem rządą i decydują o tym, jak się ma rozwinąć. My Słubfurtczycy jesteśmy dumni z naszej kultury, ponieważ jest ona „made in Słubfurt“, a jeśli metka głosi Słubfurt, zawartość od tego nie odstaje. Na naszym tegorocznym świecie miejskim chcemy sobie zadać pytanie, co jest szczególnego w Słubfurcie. Ponieważ NOWA AMERIKA – jak od marca 2010 zwie się nasz cały polsko-niemiecki region przygraniczny, poszukuje swojej kulturalnej stolicy. Czy zostanie nią Szczettin? A może będzie to Görzelic albo i Bad Łęknau? Pokażmy obewatelom NOWEJ AMERIKI, dlaczego to Słubfurt powinien zostać kulturalną stolicą!

Anhącznik: